Friday, August 28, 2009

Lời tựa cho bài dưới

Phải thú thật là ngày này năm xưa (2006) mình hơi sến, nhưng thôi cũng xin post lại để hưởng ứng phong trào xúc xắc (hay sắc?) thống kê của tình yêu GM

No comments:

Post a Comment